BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE W TEORII I PRAKTYCE
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Uwaga:  NOWOŚĆ !  

Szkolenie bardzo potrzebne każdemu Dyrektorowi i Nauczycielowi. Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku w każdej szkole należy przeprowadzić Radę Pedagogiczną na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Szkolenie przygotowuje do  zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami.

TREŚCI SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia :

  • zapozna się z głównymi zagrożeniami w szkole,
  • zna realne zagrożenia, które mogą pojawić się w placówce oraz sposoby postępowania w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa
  • nabędzie umiejętności wzywania fachowych służb ratowniczych,
  • umie zorganizować i przeprowadzić ewakuację,
  • zna zasady ochrony przeciwpożarowej,
  • zna zasady postępowania w przypadku zagrożeń pirotechnicznych i ataku terrorystycznego,