PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA A KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH WARSZTATY PLASTYCZNE
WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ
ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH POPRZEZ GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE W PRACY Z UCZNIAMI NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH
TABLICA, TABLET CZY ZESZYT, CZYLI O ROZWIJANIU KOMPETENCJI CYFROWYCH I NOWYCH TECHNOLOGIACH W SZKOLE
PODSTAWA PROGRAMOWA JAKO BAZA DO KONSTRUOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA (KSZTAŁCENIE ZAWODOWE)
OCENIANIE PRZEZ SŁUCHANIE, CZYLI O ELEMENTACH OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO W SZKOLE I PRZEDSZKOLU