Szkolenia Rad Pedagogicznych
ZGŁOSZENIE
Opłaty
Kontakt
OFERTA DLA SZKÓŁ
 • Organizacja pracy szkoły, ocenianie
 1. Organizowanie i metody pracy z radą pedagogiczną w aspekcie zdalnego nauczania.
 2. Planowanie i organizacja zdalnego nauczania i uczenia się uczniów.
 3. Ocenianie procesu uczenia się uczniów w czasie pracy zdalnej.
 4. Rok 2020/2021 a zarzadzanie szkołą w praktyce: regulacje prawne i dokumentacja.
 5. Nowoczesna szkoła – działania oparte na: nowoczesnych technologiach, indywidualizacji nauczania, metodzie eksperymentu.
 6. Jak prawidłowo przeprowadzić ewaluację wewnętrzną.
 7. Organizowanie rozwoju zawodowego nauczycieli – awans zawodowy
 8. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli.
 9. Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało!
 10. Ocenianie z którym zawsze jest kłopot czyli ocenianie zachowania uczniów.
 11. Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.
 12. Jak oceniać aby nie popełniać błędów i unikać pułapek oceniania ?
 13. Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego.
 14. Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych w szkołach.
 15. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 16. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 17. Zarządzanie klasą: jak pracować z klasą, aby stworzyć zgrany zespół?
 18. Formy współpracy i komunikacji z rodzicami.
 19. Asertywność w pracy nauczyciela w kontakcie z rodzicami i uczniami.
 20. Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego.
 21. Dyscyplina i sposoby dyscyplinujące uczniów w szkole.
 22. Umiejętności wychowawcze.
 23. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 24. Planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w szkole w teorii i praktyce
 25. RODO – ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka, aktywizacja, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowanie
 1. Jak uczyć skutecznie czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania i uczenia się.
 2. Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora.
 3. Metody aktywizujące w nauczaniu – rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 4. Uczenie się przez eksperymenty i doświadczenia
 5. Umiejętność uczenia się – metoda eksperymentu i doświadczenia
 6. Umiejętność uczenia się – metoda projektu
 7. Umiejętność uczenia się uczniów w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych.
 8. Trening twórczości – metody rozwijania kreatywności uczniów.
 9. Pedagogika zabawy w nauczaniu.
 10. Od gier dydaktycznych do grywalizacji.
 11. Gamifikacja i edukacja z wykorzystaniem gier.
 12. Zabawy od A do Z- warsztat metodyczny.
 13. Pedagogika przygody – czyli wychodzimy z klasy.
 14. Aktywne słuchanie muzyki – zabawy ruchowe.
 15. Motywowanie uczniów do nauki i do zmiany zachowania.
 16. Nauczyciel animator- czyli jak twórczo angażować uczniów.
 17. Metody szybkiej nauki. Techniki zapamiętywania i efektywnego notowania.
 18. Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 19. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej- kłopot wyzwanie czy powinność?
 20. Rola i obowiązki nauczyciela wspomagającego.
 21. Zasady tworzenia WOPFU i IPET-u
 22. Uczeń z dysleksją w szkole – wspieranie i pomoc ze strony nauczyciela.
 23. Strategia pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym przejawiającymi trudne zachowania.
 24. Rozwiązywanie konfliktów – jak przeprowadzić rozmowę w sytuacji konfliktu rówieśniczego.
 25. Trudne zachowania uczniów – agresja, zachowania buntownicze i prowokacyjne.
 26. Język Żyrafy, czy język Szakala? Komunikacja empatyczna w społeczności szkolnej.
 27. Czy to na pewno agresja? Współczesne teorie psychologii rozwojowej, mające wpływ na rozwój i funkcjonowanie małego dziecka.
 • Samodoskonalenie, pomoce dydaktyczne, podnoszenie kwalifikacji
 1. Uczeń – młody obywatel – wychowanie do wartości, kształcenie postaw i respektowanie norm społecznych.
 2. Dialog motywujący jako narzędzie przydatne w motywowaniu uczniów.
 3. Doradztwo zawodowe od przedszkola do 8 klasy.
 4. Praca w chmurze- czyli gdzie?
 5. Wykorzystanie Internetu w szkole – nowe technologie.
 1. Tablica, tablet czy zeszyt, czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych i nowych technologiach w szkole.
 2. Programowanie dla najmłodszych , czyli o myśleniu komputacyjnym w edukacji małego dziecka (klasy I-III)
 3. Dydaktyka medialna – wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela.
 4. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 5. Cyberzagrożenia.
 6. Gry komputerowe a rozwój dziecka: szanse i zagrożenia.
OFERTA DLA PRZEDSZKOLI
 • Organizacja pracy przedszkola
 1. Organizowanie i metody pracy z radą pedagogiczną w aspekcie zdalnego nauczania.
 2. Planowanie i organizacja zdalnego nauczania dzieci.
 3. Rok 2020/2021 a zarządzanie przedszkolem w praktyce: regulacje prawne i dokumentacja.
 4. Koncepcja pracy przedszkola, plan, monitorowanie, ewaluacja.
 5. Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola. Kompetencje efektywnego nauczyciela i ewaluacja pracy własnej.
 6. Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dokumentowanie pracy nauczyciela.
 7. Ewaluacja wewnętrzna i praca zespołów nauczycieli.
 8. Ewaluacja zewnętrzna.
 9. Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych w przedszkolu.
 10. Efektywna praca zespołowa w przedszkolu.
 11. Działania interwencyjne w przedszkolu
 12. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 13. Planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu w teorii i praktyce.
 14. RODO – ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka, aktywizacja, wychowanie
 1. Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 2. Rola i obowiązki nauczyciela wspomagającego.
 3. Strategia pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przejawiającymi trudne zachowania.
 4. Wychowanie patriotyczne w przedszkolu – wychowanie do wartości, kształcenie postaw i respektowanie norm społecznych.
 5. Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.
 6. Rozwijanie talentów, umiejętności matematycznych w przedszkolu – praca warsztatowa dla nauczycieli przedszkola.
 7. Metody aktywizujące w przedszkolu.
 8. Pedagogika zabawy.
 9. Gamifikacja i edukacja z wykorzystaniem gier.
 10. Zabawy od A do Z- warsztat metodyczny.
 11. Pedagogika przygody – czyli wychodzimy z przedszkola.
 12. Biblioterapia w edukacji przedszkolnej. Jak efektywniej wspierać rozwój wychowanków.
 13. Ćwiczenia i zabawy dramowe w przedszkolu.
 14. Aktywne słuchanie muzyki – zabawy ruchowe.
 15. Wesołe zabawy z muzyką poważną.
 16. Gimnastyka buzi i języka – zabawy logorytmiczne dla najmłodszych.
 17. Indywidualizacja procesu wychowania oraz edukacji w przedszkolu.
 18. Integracja sensoryczna w przedszkolu – sensodydaktyka.
 19. Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 20. Rozwiązywanie konfliktów – jak przeprowadzić rozmowę w sytuacji konfliktu rówieśniczego.
 21. Trudne zachowania dzieci – agresja i zachowania buntownicze.
 22. Język Żyrafy, czy język Szakala? Komunikacja empatyczna w społeczności szkolnej.
 23. Czy to na pewno agresja? Współczesne teorie psychologii rozwojowej, mające wpływ na rozwój i funkcjonowanie małego dziecka.
 • Samodoskonalenie, pomoce dydaktyczne,
 1. Formy współpracy i komunikacji z rodzicami.
 2. Pedagogiczne konteksty komunikacyjne.
 3. Asertywność w pracy nauczyciela w kontakcie z rodzicami i dziećmi.
 4. Praca w chmurze- czyli gdzie?
 5. Wykorzystanie Internetu w przedszkolu – nowe technologie.
 6. Nowoczesne technologie w przedszkolu czyli jak wspomagać rozwój dziecka w oparciu o interaktywną podłogę skyfly.
 7. Tablica, tablet czy zeszyt, czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych i nowych technologiach w przedszkolu.
 8. Programowanie dla najmłodszych , czyli o myśleniu komputacyjnym w edukacji małego dziecka.
 9. Dydaktyka medialna – wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela.
 10. Gry komputerowe a rozwój dziecka: szanse i zagrożenia.
 11. Cyberzagrożenia.