Szkolenia Rad Pedagogicznych

PRZYKŁADOWE TEMATY:

 1. Ocena pracy nauczycieli.
 2. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego.
 3. Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych.
 4. Zasady nauki gry w szachy.
 5. Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego.
 6. Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.
 7. Ocenianie, z którym jest kłopot czyli ocenianie zachowania uczniów.
 8. Obowiązki nauczycieli.
 9. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej – kłopot, wyzwanie czy powinność?
 10. Zasady tworzenia WOPFU i IPET-u.
 11. Ochona danych osobowych w szkole według RODO.
 12. Umiejętność uczenia się uczniów w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych.
 13. Uczeń z afazją w przedszkolu i szkole.
 14. Bezpieczna szkoła.
 15. Najnowsze uregulowania prawne w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu ucznia w szkole.
 16. Aktualne uwarunkowania prawne w oświacie.
 17. Praca w chmurze – czyli gdzie?
 18. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych.
 19. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
 20. Profesjonalne i ciekawe spotkania z rodzicami.
ZGŁOSZENIE
Opłaty
Kontakt