KADRY I PŁACE W OŚWIACIE

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

TREŚCI SZKOLENIA

1. Wybrane zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielami:
• wymagania kwalifikacyjne przy zatrudnianiu nauczycieli (kierunek zbliżony, dokumentowanie kwalifikacji, zatrudnianie bez kwalifikacji),
• dokumenty wymagane przy zatrudnianiu (oświadczenia i zaświadczenia)
• zawieranie kilku umów z tą samą osobą (dopuszczalne, czy zabronione); rozwiązania optymalne,
• specyfika zatrudniania nauczycieli na czas określony.
2. Zmiana warunków zatrudnienia nauczycieli (zmiana wymiaru etatu, miejsca pracy) – odmienności przy umowach o pracę i mianowaniu.
3. Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela
• przesłanki (w jakich sytuacjach można zwolnić nauczyciela, z uwzględnieniem różnic między mianowaniem a umową o pracę)
• doręczenie wypowiedzenia nieobecnemu nauczycielowi.
4. Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa (godziny ponadwymiarowe w dni wolne od zajęć – zasady płatności).
5. Problematyka dodatku stażowego nauczycieli
• ustalanie dodatku nauczycieli zatrudnionych w kilku szkołach,
• okresy zaliczane do pracowniczego stażu pracy – wymagana dokumentacja.
6. Inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy nauczycieli – istotne problemy:
• nagroda jubileuszowa,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka),
• zasiłek na zagospodarowanie.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia – przypadki, zasady i terminy
• przeszeregowanie związane z awansem zawodowym
8. Czas pracy nauczyciela w świetle obecnych przepisów.
• realizacja i rozliczanie tzw. dodatkowej godziny,
• inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
• łączenie godzin z różnego pensum w ramach etatu.
9. Urlopy nauczycieli:
• urlop uzupełniający i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
• urlop dla poratowania zdrowia,
• udzielanie dni wolnych (okolicznościowych) nauczycielom.

Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc