NAWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELAMI W KONTEKŚCIE NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY

TREŚCI SZKOLENIA

 1. Zatrudnianie nauczycieli w zespołach szkół
  1. realizowanie obowiązków pracowniczych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zespołu szkół
  2. połączenie szkół w zespół lub wyłączenie szkoły z zespołu w kontekście przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 2. Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela u tego samego pracodawcy
  1. prawne uwarunkowania zatrudnienia nauczycieli na podstawie kilku stosunków pracy u jednego pracodawcy
 1. Wymogi dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
 1. Wymogi ogólne
  1. warunki dotyczące wykształcenia
  2. przestrzeganie zasad moralnych
  3. warunki zdrowotne
 2. Wymogi szczegółowe przy nawiązaniu stosunku pracy z nauczycielem
  1. obywatelstwo
  2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych
  3. brak postępowania karnego, dyscyplinarnego i o ubezwłasnowolnienie
  4. niekaralność za przestępstwo umyślne
  5. posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy na określonym stanowisku
  6. możliwości organizacyjne jako przesłanka zatrudnienia na podstawie mianowania
 1. Podstawy zatrudnienia nauczycieli
 1. Umowa o pracę z nauczycielem
  1. rodzaje umów o pracę zawieranych z nauczycielami
   1. umowa o pracę na czas określony
   2. umowa zawierana na czas nieobecności innego nauczyciela
   3. umowa na czas nieokreślony
  2. status prawny nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
 2. Mianowanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem
  1. charakter prawny aktu mianowania jako aktu nawiązującego stosunek pracy
 3. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły
  1. status prawny dyrektora szkoły i placówki publicznej
   1. dyrektor szkoły jako osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy
   2. dyrektor szkoły jako pracownik
  2. powierzenie funkcji dyrektora szkoły – charakter aktu powierzenia
  3. odrębności dotyczące zatrudniania nauczyciela, któremu powierzono funkcję dyrektora
 1. Treść stosunku pracy nauczyciela
 1. Obowiązkowe zapisy w treści stosunku pracy nauczyciela
  1. Stanowisko i miejsce pracy
  2. Termin rozpoczęcia pracy
  3. Wynagrodzenie za pracę
  4. Wymiar czasu pracy
  5. Odrębności dotyczące ustalania treści stosunku pracy nauczyciela zatrudnianego w zespole szkół
 1. Zmiany w przepisach prawa pracy
 1. Zmiany wynikające z noweli Kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 r.
  1. Nowe zasady zawierania umów na czas określony
  2. Odmienności w zakresie wypowiedzenia umowy terminowej
  3. Inne najistotniejsze zmiany
 2. Zmiany wynikające z noweli z dnia 24 lipca 2015 r.
  1. Nowe uregulowania w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich
  2. Urlopy wychowawcze
  3. Opieka nad dzieckiem
  4. Zmiany w innych przepisach
   1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
   2. Zasiłki macierzyńskie
   3. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
   4. Przepisy przejściowe
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc