RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania. Rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

TREŚCI SZKOLENIA

1. Formy zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
• Umowa o pracę na czas nieokreślony
• Umowa o pracę na czas określony (zasady zawierania tych umów, okres obowiązywania umowy, urlop wypoczynkowy przy umowach na czas określony),
• Umowa na zastępstwo (przesłanki jej zawierania, problem zatrudniania na zastępstwo w czasie wakacji szkolnych)
• Mianowanie
2. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
• Przyczyny leżące po stronie nauczyciela
• Przyczyny organizacyjne
3. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela
• Postępowanie przy umowach o pracę
• Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy)
4. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
• Uzupełnianie etatu
• Przeniesienie do innej szkoły
• Zmiana stanowiska pracy
5. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
• Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
• Forma wypowiedzenia
• Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
• Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy),
• Szczególna ochrona stosunku pracy w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
6. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
• Postępowanie sądowe
• Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
• Kwestia zwrotu odprawy
7. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc