Związki zawodowe nauczycieli – jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca dyrekcji ze związkami?

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

W szkołach i placówkach oświatowych funkcjonują różne organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. Dyrektor zarządzający placówką ma określone obowiązki w zakresie współdziałania ze związkami zawodowymi, które w praktyce wywołują różne wątpliwości i napięcia. Dyrektorzy mają za zadanie zapewnienie sprawnej organizacji placówki, związki natomiast ochronę interesów pracowników i miejsca pracy.

Niniejsze szkolenie ma na celu wyjaśnienie zakresu współdziałania dyrektora ze związkami zawodowymi. Omówione zostaną sytuacje, w których konieczne jest podejmowanie współpracy z organizacjami związkowymi w zakresie zbiorowego prawa pracy (uzgadnianie, opiniowanie regulaminów tworzonych w placówkach oświatowych). Przedstawiony zostanie także zakres uprawnień związkowych wynikających z indywidualnych spraw pracowniczych (szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych, stałe i doraźne oddelegowania związkowe, konsultacje ze związkami w sprawach pracowniczych). Powiemy o metodach prowadzenia skutecznych negocjacji ze związkami zawodowymi na konkretnych przykładach.

TREŚCI SZKOLENIA

 1. Rodzaje organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli
 • zakładowe organizacje związkowe
 • międzyzakładowe organizacje związkowe
 • projekt zmian w ustawy o związkach zawodowych
 1. Obowiązki informacyjne związków zawodowych
 • informowanie o liczbie członków związku
 • informowanie o przynależności związkowej (z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego)
 • informowanie o osobach podlegających szczególnej ochronie
 • zakres informacji udzielanych organizacjom związkowym
 1. Zakres współpracy w zakresie zbiorowego prawa pracy
 • regulaminy pracy (m.in. zmiany czasu pracy, plan urlopów w placówkach nieferyjnych)
 • regulaminy wynagradzania, nagród i premiowania
 • regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • oceny pracy nauczyciela i dyrektora
 • działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • inne porozumienia ze związkami zawodowymi
 1. Współpraca ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych
 • konsultacje zamiaru wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy (z uwzględnieniem różnic między nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi)
 • kiedy pracodawca musi zwrócić się o opinię do związku stosując kary porządkowe wobec pracowników (upomnienie, nagana, kara pieniężna)
 1. Uprawnienia wynikające z przynależności związkowej
 • szczególna ochrona stosunku pracy
 • oddelegowania związkowe (stałe i doraźne)
 • wynagrodzenie działaczy związkowych za czas zwolnienia od pracy
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc