Czas pracy w oświacie

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Prawidłowe zarządzanie kadrami i płacami szkół i placówek oświatowych

TREŚCI SZKOLENIA

 1. Pojęcie czasu pracy
  • okresy zaliczane do czasu pracy (problmatyka gotowości do pracy, prywatnych wyjść z pracy)
  • okresy niewliczane do czasu pracy
 2. Systemy czasu pracy
  • miejsce i sposób określenia systemów czasu pracy obowiązujących u danego pracodawcy
  • podstawowy czas pracy (problem doby pracowniczej)
  • równoważny czas pracy
  • elastyczne systemy czasu pracy (rodzaje i sposoby wprowadzania)
  • okresy rozliczeniowe
 3. Obliczanie wymiaru czasu pracy
  • odrębności dotyczące nauczycieli
  • dzień wolny za święto
 4. Rozkłady czasu pracy
  • sposób uregulowania
  • informowanie pracowników
  • dobowe i tygodniowe normy odpoczynku
 5. Godziny nadliczbowe
  • definicje
  • odrębności dotyczące pracowników samorządowych
  • wynagrodzenie
  • praca w niedziele i święta
 6. Usprawiedliwianie nieobecności
  • zasady
  • tryb określenia
  • dowody usprawiedliwiające nieobecność
 7. Zwolnienia od pracy
  • nowe zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14
  • zwolnienie w okresie wypowiedzenia umowy
  • urlopy okolicznościowe
  • inne płatne zwolnienia od pracy
  • zwolnienia niepłatne
 8. Czas pracy nauczycieli
  • zakres obowiązków realizowanych w ramach czasu pracy
  • projektowane zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli
  • ustalanie tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego godziny o różnym pensum, problem pensum dla zajęć rewalidacyjnych,
  • inne czynności i zajęcia realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela
  • rejestrowanie czasu pracy nauczycieli
 9. Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
  • definicje
  • zasady przydzielania, limity
  • godziny realizowane w innym pensum
  • gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych
  • godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa w wynagrodzeniu urlopowym
 10. Problematyka czasu pracy nauczyciela na „zielonej szkole” i wycieczkach
  • uregulowania prawne
  • wynagrodzenie dodatkowe, czas wolny
 11. Urlopy wypoczynkowe nauczycieli
  • zasady dotyczące nauczycieli placówek feryjnych
  • udzielanie urlopu uzupełniającego
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  • urlop w placówkach nieferyjnych
 12. Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikom niepedagogicznym
  • ustalenie wymiaru urlopu
  • przeliczenie urlopu na godziny
  • przerywanie urlopu wypoczynkowego
  • urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy
  • podział urlopu na części
  • termin wykorzystania urlopu
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc