Poznaj Dobre praktyki NPDN MCE

Przejdź do Dobrych praktyk

Upowszechnianie Dobrych praktyk

Misja upowszechniania przykładów dobrej praktyki jest zapisana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045)

NPDN MCE zaprasza Państwa do współtworzenia Dobrych Praktyk, służących wymianie doświadczeń, współpracy środowiska oświatowego i dzieleniu się dobrymi praktykami w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniami oraz osobami dorosłymi w przedszkolu, szkole i placówce.

Czym są Dobre praktyki

Dobre praktyki to zróżnicowane działania, publikacje, materiały dydaktyczne dyrektorów i nauczycieli służące wszechstronnemu rozwijaniu uczniów. Dobra praktyka może być realizowana na lekcjach lub w działalności pozalekcyjnej z wykorzystaniem różnych metod i form pracy, strategii i metod dydaktycznych. Niezastąpioną wartością dobrych praktyk jest wysoce zróżnicowane podejście do nauczania, współpraca nauczycieli, instytucji związanych z edukacją i środowiska lokalnego.

Korzyści Dobrych praktyk

  • dobra praktyka wykorzystywana jest i promowana przez dyrekcję i nauczycieli na różnych etapach awansu zawodowego

  • dobra praktyka wykorzystywana jest we wspomaganiu procesowym szkół

  • dobra praktyka staje się elementem wymiany doświadczeń  – spotkań i forów dyrektorów i nauczycieli szkół

Jaka powinna być “dobra praktyka”

·         nowatorska – dobra praktyka powinna charakteryzować się innowacyjnością w odniesieniu nie tylko do treści, ale także do form i metod pracy

·         dobrze zaplanowana – innowacje powinno się wprowadzać z podziałem na zaplanowanie i realizację

·         praktyczna, celowa, użyteczna– powinna odpowiadać na zapotrzebowanie i wymagania stawiane przed placówkami oświatowymi

Opublikujemy Państwa Dobrą praktykę

  • prosimy o pobranie i wypełnienie Formularz_zgloszeniowy_dobre_praktyki

  • formularz prosimy przesłać na adres: nauczyciele@malopolska.edu.pl

  • po zaakceptowaniu treści dobrych praktyk Państwa praca zostanie opublikowana