Studiuj w MCE
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kierunki te realizujemy w ofercie szkoleń NPDN przygotowanej na rok szkolny 2023/2024

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 10.08.2023

Seminarium dla nauczycieli „Edukacja patriotyczna dla uczniów” – rozwiązania metodyczne

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół na bezpłatne seminarium pt. „Edukacja patriotyczna dla uczniów – rozwiązania metodyczne”, które odbędzie się w formie online w dniu 16 marca 2023 r. o godzinie 16.00. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce” przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie, z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz z Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność”.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku. Zgłoszenia proszę kierować drogą elektroniczną poprzez System Rezerwacji Szkoleń dostępny na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 23.02.2023

Ankieta ORE – proponowane szkolenia w roku 2023

 Zapraszamy nauczycieli do wypełnienia ankiety dotyczącej proponowanej tematyki szkoleń:

Szanowni Państwo
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych
Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze
Planuje szkolenie online dotyczące nauczania języków obcych dzieci ze SPE.
Z góry dziękuję za upowszechnianie linku – Im wiecej uwag, tym dla nas lepiej – program będzie lepiej dostosowany do potrzeb nauczycieli:

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 04.01.2023

Szczęśliwego Nowego Roku 2023

 

nowy rok 2023

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 30.12.2022

#CodeWeek2022 – Europejski Tydzień Programowania

Od 8 do 23 października br. trwa 10. edycja #CodeWeek. Celem inicjatywy jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zachęcamy do udziału!

Do udziału w wydarzeniach związanych z #CodeWeek zachęcamy przede wszystkim szkoły na wszystkich etapach kształcenia, a także nauczycieli wszystkich przedmiotów.

Organizatorami przedsięwzięcia w ramach #CodeWeek mogą pracownicy różnych instytucji (nie tylko edukacyjnych), szkoły, biblioteki, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Ważne jest zarejestrowanie wydarzenia, aby wliczało się ono do europejskiego rankingu.

Przydatne informacje dotyczące prowadzenia innowacyjnych zajęć, materiały szkoleniowe, kursy online nauczyciele znajdą na stronie:

https://codeweek.eu/schools

codeweek

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 11.10.2022

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela

Ustawa wprowadza w szczególności zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Celem tych zmian jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, zagwarantowanie nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższego wynagrodzenia, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem.

W zakresie awansu zawodowego nauczycieli:

 1. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego – likwidacja stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, co zagwarantuje wzrost wynagrodzenia nauczycieli na pierwszym etapie rozwoju zawodowego;Etapy rozwoju zawodowego nauczyciela po zmianie:
  • przygotowanie do zawodu nauczyciela (w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9, w trakcie którego nauczyciel otrzyma wsparcie mentora);
  • nauczyciel mianowany – pierwszy stopień awansu;
  • nauczyciel dyplomowany (po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy, licząc od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego).

  Łączny czas trwania całej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli (od podjęcia pracy w szkole do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego) nie ulegnie zmianie, także dla nauczycieli będących obecnie w trakcie ścieżki awansu zawodowego, co zostało zapewnione w przepisach przejściowych. W przepisach przejściowych została również zagwarantowana możliwość dokończenia procedury ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego na dotychczasowych zasadach.

 2. skrócenie okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat, co wiąże się z wcześniejszym o 2 lata przeszeregowaniem płacowym nauczycieli;
 3. zmiana procedury awansu:
  • odejście od odbywania staży, opracowywania planów rozwoju zawodowego oraz sprawozdań z ich realizacji oraz położenie większego nacisku na umiejętności praktyczne nauczycieli;
  • wprowadzenie wymogu prowadzenia przez nauczyciela zajęć w obecności komisji w wymiarze 1 godziny w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

W zakresie oceny pracy nauczycieli:

 1. powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczycieli:
  • dokonywanie obligatoryjnej oceny pracy w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela;
  • uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy będzie warunkiem zatrudnienia na czas nieokreślony oraz uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego;
  • dyrektor oceniający nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela będzie obowiązany zasięgnąć także opinii mentora;
  • ocena pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie dokonywana na jego wniosek – warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

W zakresie czasu pracy nauczycieli:

 • wyodrębnienie w ramach czasu pracy nauczycieli czasu na konsultacje dla uczniów i ich rodziców.

W ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel będzie zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a nauczyciel zatrudniony w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców.

Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli, które powodują, że średnie wynagrodzenie nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu będzie stanowiło 120 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (dotychczas średnie wynagrodzenia nauczyciela stażysty stanowiło 100 proc. kwoty bazowej).

Wkrótce na stronie MEiN zostaną udostępnione dodatkowe, szczegółowe informacje dla nauczycieli o przepisach wdrażających nowe rozwiązania.

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 16.08.2022

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
2022 ROKIEM ROMANTYZMU POLSKIEGO

2022 ROKIEM ROMANTYZMU POLSKIEGO

Sejm uchwalił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, jest to związane z dwusetną rocznicą wydania “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W uchwale czytamy, że jest to “duchowy depozyt, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa mgr Doroty Bajur-Krawieckiej. Artykuł stanowi fragment Biuletynu NPDN MCE “Twórcza edukacja-twórczy nauczyciel”, który ukaże się w czerwcu br.

link do artykułu:

https://nauczyciele.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/2022-ROKIEM-ROMANTYZMU-POLSKIEGO-Dorota-Bajur-Krawiecka.pdf

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 27.05.2022

Oswajanie polszczyzny w pracy z dziećmi ukraińskimi

szkolenie ukraina

Zapraszamy nauczycieli, specjalistów i dyrektorów na BEZPŁATNE szkolenie “Oswajanie polszczyzny w pracy z dziećmi ukraińskimi“, dnia 25 maja br., w godzinach 19.00-20.00 . Szkolenie zostanie przeprowadzone on-line, link do rejestracji:
Celem szkolenia jest wsparcie warsztatu osób pracujących w klasach z uczniami ukraińskimi. W programie skupiliśmy się głównie na aspekcie języka polskiego jako narzędzia komunikacji, nie zabraknie również treści związanych z ocenianiem czy pomocą psychologiczno-pedagogiczną wśród dzieci z doświadczeniem migracji.
Prowadzący: Dorota Bajur-Krawiecka – polonista, logopeda, neurologopeda, trener w oświacie.
Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu (cena 25 zł).
Dane do przelewu:
MCE Rafał Leśniak
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
nr konta: 62 8815 0002 2001 0001 0762 0001
tytuł: szkolenie 25.05.2022 Oswajanie polszczyzny
Serdecznie zapraszamy!

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 18.05.2022

Życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Wesołych Świąt

 

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 13.04.2022

NPDN MCE nawiązuje współpracę z Gabinetem Logopedyczno-Pedagogicznym “As” Małgorzata Rams

Miło nam poinformować, że Dyrektor NPDN MCE Pani Magdalena Chmielewska-Bias nawiązała współpracę z Panią Małgorzatą Rams – Właścicielem Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego “As” w Gołkowicach. Na mocy porozumienia zaplanowano współpracę w zakresie organizacji szkoleń i konferencji, wsparcia nauczycieli oraz doskonalenia pracy, dzięki wymianie doświadczeń oraz wyników badań wewnętrznych.

 

logo as

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 12.04.2022

Pismo MEiN ws. organizacji nauki uczniów ukraińskich przyjmowanych do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało pismo Ministra Edukacji i Nauki dotyczące organizacji nauki uczniów ukraińskich przyjmowanych do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. W treści znajdziecie Państwo wiele istotnych wiadomości dotyczących organizacji nauki i wychowania dzieci i młodzieży z Ukrainy, zatrudniania ukraińskich nauczycieli oraz informacje dot. zmian w przepisach ułatwiających organizowanie nauki uczniów przybywających z Ukrainy

 

 Pismo Pana Ministra Przemysława Czarnka do dyr. szkół, kuratorów i samorządowców

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 24.03.2022

List Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie.

W liście szef MEiN podkreślił uznanie dla dyrektorów i nauczycieli, dla ich pracy włożonej w  proces przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkolnych wspólnot. Wskazał również na szereg rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Edukacji, w tym materiałów informacyjnych oraz rekomendacji dotyczących przyjmowania uczniów ukraińskich do polskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Prosimy o przekazanie listu Państwa nauczycielom i pracownikom oświatowym, a także rodzicom oraz dzieciom.

 

Z poważaniem

Biuro Ministra

Ministerstwo Nauki i Edukacji

 List_Ministra Edukacji i Nauki_dotyczacy sytuacji w Ukrainie_

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 14.03.2022

Wspieramy nauczycieli prowadzących edukację zdalną
NPDN MCE we współpracy z ORE zaprasza nauczycieli z województwa małopolskiego: miasto Kraków oraz powiaty nowotarski, tatrzański, limanowski i krakowski do wzięcia udziału w projekcie grantowym: Wspieramy nauczycieli prowadzących edukację zdalną.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Formularze rekrutacyjne oraz więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce: https://nauczyciele.edu.pl/4200-2/
Rekrutacja trwa do : 14 marca br.
Serdecznie zapraszamy.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Organizatora w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) pn. „ Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

 projekt ore

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 09.03.2022

Jak mówić o wojnie w Ukrainie – informacje dla pedagogów
W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W materiale znalazły się rekomendacje i wskazówki dotyczące zarówno wsparcia polskich uczniów, jak również dzieci z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, które dotrą do naszego kraju w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.

Jak mówić o wojnie w Ukrainie – informacje dla pedagogów (002)

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 28.02.2022

NAUCZANIE ZDALNE: METODYKA EDUKACJI ZDALNEJ

metodyka edukacji zdalnej

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 08.02.2022

NAUCZANIE ZDALNE : Monitorowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w procesie edukacji zdalnej

272861628_261871126085330_7102311795215748956_n

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 03.02.2022

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU 2030)

 Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności − rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Czym jest Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030:

Stanowi uchwałę nr 195/2020, która 31 grudnia 2020 r. została przyjęta przez Radę Ministrów. Dokument uwzględnia wymogi wynikające z Umowy Partnerstwa, rekomendacji raportu Strategia Umiejętności OECD: Polska oraz założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności.

Dokument określa osiem obszarów strategicznych polityki na rzecz rozwoju umiejętności:

 • umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające,
 • rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące,
 • rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną,
 • rozwijanie i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną,
 • planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności.

Każdy z obszarów jest dokładnie opisany w dokumencie, zawiera cele, kierunki działań oraz katalog podmiotów, które będą zaangażowane w realizację strategii. Zapisy ZSU 2030 stanowią podstawę do określenia planów zagospodarowania funduszy krajowych i europejskich. Odgrywają także ważną rolę w planowaniu projektów i programów przez dysponentów poszczególnych części

Sam dokument ZSU 2030 stanowi wynik szeroko zakrojonych badań i analiz Instytutu Badań Edukacyjnych, który skupił się m.in. nad problemem wykluczenia społecznego ze względu na postęp gospodarczy, technologiczny, ale też cyfryzację, globalizację czy starzejące się społeczeństwo. Określił wyzwania związane z kształtowaniem, rozwojem i monitorowaniem umiejętności, uwzględniając potrzeby wszystkich resortów.

Zintegrowana_Strategia_Umiejętności_2030_(część_szczegółowa)

UCHW_NR_195_RM_2020_STRATEGIA_UMIEJĘTNOŚCI_2030

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 10.01.2022

XX Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Razem nie znaczy tak samo” 27 listopada 2021 r. (sobota) godz. 9.00

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Krakowie ZAPRASZA na XX Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Razem nie znaczy tak samo” 27 listopada 2021 r. (sobota) godz. 9.00

Konferencja będzie realizowana zdalnie, link do spotkania uczestnicy otrzymają na podane w zgłoszeniu adresy maila.

Konieczne jest potwierdzenie udziału do dnia 25 listopada 2020. Udział w Forum jest bezpłatny- finansowany ze środków Wydziału Edukacji. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia po zakończeniu Forum.
Zapisy na konferencję odbywają się tylko elektronicznie poprzez link https://sdlcvg.webwave.dev/
Małgorzata Cyrson – wspomaganieppp2@gmail.com, tel. 12 415 69 68,
12 415 10 62.
Urszula Grygier – ulgry@interia.pl , tel. 608 284 527

Zaproszenie na XX (1) (1)

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 15.11.2021

Zmiana dotycząca ewaluacji jako jednej z form nadzoru pedagogicznego

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluacja, jako jedna z form nadzoru pedagogicznego, zostaje wykreślona.

Datą wejścia w życie powyższej zmiany jest 4 września 2021 r.

Rozporzedzenie_MEiN__dnia_1_wrzesnia_2021

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 20.09.2021

POZNAJ POLSKĘ – DOFINANSOWANIE WYCIECZEK SZKOLNYCH – nowe przedsięwzięcie Ministra MEiN

We wrześniu rusza pilotaż przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przekażemy na ten cel w tym roku 15 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.

Termin składania wniosków:od 6 do 30 września 2021 lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Czytaj dalej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske–nowe-przedsiewziecie-ministra-edukacji-i-nauki

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 01.09.2021

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2021-2022

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 19.07.2021

DECYZJA O PRZYZNANIU AKREDYTACJI DLA NPDN MCE NA KOLEJNE 5 LAT

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2021 r. , akredytacja dla Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli MCE została przedłużona na kolejne 5 lat.

nr decyzji: NP-III.5470.1.2021.KL

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 05.07.2021

WSPARCIE UCZNIÓW W POWROCIE DO SZKÓŁ – MATERIAŁY EDUKACYJNE

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz pomocnych materiałów edukacyjnych. Będę one wsparciem w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie kształcenia na odległość oraz trudną sytuacją pandemiczną. Wśród materiałów dostępnych na stronach internetowych MEiN, ORE i kuratoriów oświaty znalazły się m.in. publikacje i poradniki.

Zachęcamy do korzystania z materiałów. Są one dostępne na stronie.

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 11.06.2021

WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19. Wytyczne sanitarne są dostępne na naszej stronie internetowej Dołączam je również do wiadomości.

Ponadto organizatorzy mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest ona dostępna na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl . Dzięki niej rodzice w łatwy i szybki sposób sprawdzą wiarygodność organizatora (kolonii, obozu), który musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

 

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 26.05.2021

NPDN MCE W RABCE-ZDROJU NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ ZE ZWIĄZKIEM NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ODDZIAŁ W NOWYM TARGU

Niezmiernie miło nam poinformować, że dnia 16 marca br. Niepubliczna Placówka doskonalenia Nauczycieli MCE nawiązała współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Nowym Targu.

Dyrektor NPDN MCE mgr Magdalena Chmielewska-Bias wraz z Prezesem Oddziału Powiatowego ZNP  w Nowym Targu – mgr Marcinem Dominem, podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzbogacenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z obszaru podhalańskiego. Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie podnoszenia jakości edukacji poprzez współpracę we wspomaganiu nauczycieli oraz organizację szkoleń.

W ramach współpracy planowane są również działania m.in. w zakresie opracowywania wspólnych projektów doskonalenia zawodowego nauczycieli na Podhalu, organizacji tematycznych konferencji, warsztatów, seminariów i szkoleń prowadzących do rozwoju regionalnego systemu edukacji.

W RAMACH WSPÓŁPRACY NPDN MCE OFERUJE WSZYSTKIM CZŁONKOM ZNP O. W NOWYM TARGU 20% ZNIŻKI NA KURSY I SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Ulotka MCE kursy

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 23.03.2021

Od 22 marca do 11 kwietnia br. wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo szkoły będą miały obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem MEiN, w którym przedstawiliśmy najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do 11 kwietnia br.

Proszę o przekazanie niniejszych informacji nauczycielom i pracownikom Państwa placówki.

 Z poważaniem
Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Informacji i Promocji MEiN 

  

komunikatmein

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 22.03.2021

Tydzień mózgu (15 – 21 marca 2021) z Biblioteką Pedagogiczną w Rabce-Zdroju

W związku ze Światowym Tygodniem Mózgu zachęcamy do zapoznani się z literatura dostępną w Bibliotece Pedagogicznej w Rabce:

 • K. Skolimowska, Podkręć mózg,
 • G. Small, G. Vorgan, iMózg,
 • E. R. Kandel, Zaburzony umysł,
 • D. J. Levitin, Zasłuchany mózg,
 • Ch. Berry-Dee, Rozmowy z psychopatami,
 • L. McCleary, Trening mózgu,
 • J. LeDoux, Historia świadomości,
 • D. G. Amen, Zadbaj o mózg,
 • J. Fallon, Mózg psychopaty,
 • J. Vetulani, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice,
 • J. Vetulani, M. Mazuerk, Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg.
  źródło: https://www.pbwnowysacz.pl/aktualnosci-rabka/tydzien-mozgu-15-21-marca-2021/

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 18.03.2021

Szkolenie e–learning: „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu e-learing „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”.

Termin szkolenia: 8-28 marca 2021 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 marca 2021 r.

Szczegóły, zapisy oraz program szkoleń dostępny jest na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6236

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Aktualności NPDN   opublikowano 1.03.2021

4 nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Technik dekarstwa, Technik stylista, Technik robotyk i Podolog to 4 nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji i Nauki podpisał odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Wprowadzenie nowych zawodów do klasyfikacji to odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/4-nowe-zawody-w-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-branzowego

Aktualności NPDN   opublikowano 7.02.2021

CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów.

czytaj więcej, źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informatory-egzaminy-2021

Aktualności NPDN       opublikowano 5.01.2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe

 

4 – 17 stycznia 2021 r.

– na terenie całego kraju

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021 roku

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

 

30 kwietnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

 

8 stycznia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
29 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Egzamin maturalny

 

4-20 maja 2021 roku 

www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

11 Egzamin zawodowy Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

13 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

14 Ferie letnie

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 12.07.2020

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w  roku 2021.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021

Aktualności NPDN   opublikowano 5.07.2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

4,9 mln uczniów i słuchaczy z 24 360 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych zakończyło dziś, 26 czerwca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ze względu na pandemię koronawirusa rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich. Od 25 marca jednostki systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stopniowe przywracanie pracy szkół i placówek oświatowych rozpoczęło się od 4 maja. Podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące roku szkolnego 2019/2020.

czytaj więcej, źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-roku-szkolnego-20192020

Aktualności NPDN   opublikowano 30.06.2020

19 lutego – Dzień Nauki Polskiej

Dziś, 19 lutego br. po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe – Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzisiejsze święto stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

czytaj więcej, źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/19-lutego–dzien-nauki-polskiej

Aktualności NPDN   opublikowano 19.02.2020

Zmiany dotyczące szkolnictwa branżowego

Dnia 1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316(otwórz w nowym oknie)).Określa ono ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Załącznik ten obejmuje 215 zawodów szkolnictwa branżowego.

Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:

1) roku szkolnego 2019/2020:

 1. w klasie I branżowej szkoły I stopnia – od dnia 1 września 2019 r. lub w semestrze I szkoły policealnej – od dnia 1 lutego 2020 r.,
 2. w klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 3. w klasie I pięcioletniego technikum,

2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Zgodnie z wnioskami właściwych ministrów do kształcenia w systemie oświaty wprowadzone zostają nowe zawody wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami:

 • operator maszyn i urządzeń przeróbczych – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych
 • technik programista
 • pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • kelner (na poziomie branżowej szkoły I stopnia) – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich (na poziomie technikum).

Rozporządzenie uwzględnia również wniosek Ministra Zdrowia o przywrócenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkole policealnej o okresie kształcenia 2,5 roku.

W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe:

 • zawód monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych
 • zawód drukarz został zastąpiony dwoma odrębnymi zawodami: drukarz offsetowy drukarz fleksograficzny
 • zawód pracownik obsługi hotelowej został wyodrębniony z dotychczasowego zawodu technik hotelarstwa i będzie posiadał kwalifikację wspólną z zawodem technik hotelarstwa
 • zawód technik budowy fortepianów i pianin został zastąpiony zawodem technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
 • zawód technik realizacji dźwięku został zastąpiony zawodem technik realizacji nagrań
 • zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień został zastąpiony zawodem technik realizacji nagłośnień
 • zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych został zastąpiony zawodem automatyk
 • zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy
 • zawód asystent fryzjera został zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera
 • zawód kelner (na poziomie technikum) został zastąpiony zawodem technik usług kelnerskich
 • zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki
 • zawód technik turystyki wiejskiej został zastąpiony zawodem technik turystyki na obszarach wiejskich
 • zawód operator maszyn i urządzeń hutniczych został zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • zawód technik hutnik został zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego
 • zawód lakiernik został zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy
 • zawód introligator został zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich
 • zawód wędliniarz został zastąpiony zawodem przetwórca mięsa
 • zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych został zastąpiony zawodem technik budownictwa kolejowego
 • zawód szkutnik został zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi

Zmiany są konsekwencją pogłębionej analizy uwag zgłoszonych przez pracodawców, ekspertów i inne podmioty właściwe dla zawodu lub branży.

W nazwie zawodu asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej dokonano korekty polegającej na zastąpieniu znaku „/” literą „i”, co nie powoduje konieczności nadania nowego symbolu cyfrowego zawodu.

Ponadto w wyniku modyfikacji zawodów technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej zostały wyodrębnione dwa dodatkowe zawody uwzględniające specyfikę wydobywania kopalin innych niż węgiel kamienny:

 1. górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
 2. technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.

17 stycznia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 0082(otwórz w nowym oknie)). Rozporządzenie wprowadza od 1 września 2020 r. możliwość kształcenia w czterech nowych zawodach:

 • Zdobnik ceramiki 731609;
 • Technik spawalnictwa 311516;
 • Mechanik pojazdów kolejowych 723318;
 • Technik taboru kolejowego 311518.

26 sierpnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1459(otwórz w nowym oknie)). Zgodnie z nim kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (KKZ) w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego, wyodrębnionej w zawodzie kierowca mechanik 832201 oraz w zawodzie technik transportu drogowego 311927 (przyporządkowanych do branży transportu drogowego), można prowadzić wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej.

1 lutego 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 211(otwórz w nowym oknie)). Rozporządzenie wprowadza od 1 września 2021 r. możliwość kształcenia w czterech nowych zawodach:

 • technik dekarstwa 311221;
 • technik robotyk 311413;
 • podolog 323014;
 • technik stylista 311946.

Ponadto dnia 1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 991(otwórz w nowym oknie)). Określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do 32 branż.

W dniu 11 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego ((otwórz w nowym oknie)Dz. U. z 2020 r., poz. 635(otwórz w nowym oknie)). Określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach szkolnictwa branżowego uwzględniających wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów, tj.:

1) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie wprowadzenia zawodów:

 1. a) zdobnik ceramiki,
 2. b) technik spawalnictwa;

2) Ministra Infrastruktury w zakresie wprowadzenia zawodów:

 1. a) mechanik pojazdów kolejowych,
 2. b) technik pojazdów kolejowych.

Na stronie internetowej ORE podstawy programowe kształcenia w zawodach zamieszczone zostały
w zakładce Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019. Wraz z wprowadzeniem nowej podstawy programowej zmianie uległy programy nauczania.
Przykładowe programy nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego zostały zamieszczone
w zakładce Programy nauczania zawodu – 2019. Przypominamy, że zamieszczone tu propozycje są tylko przykładowymi programami nauczania. Zachęcamy Państwa do korzystania z opublikowanych materiałów podczas konstruowania własnych programów nauczania.

Zmianie uległy także ramowe plany nauczania, które jako załączniki są dostępne w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół
 (Dz.U. z 2019 r., poz. 639(otwórz w nowym oknie)).

Wybrane przepisy związane z kształceniem zawodowym

źródło: https://www.ore.edu.pl/2019/08/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach-2019/

Aktualności NPDN MCE     opublikowano 30.09.2019

NPDN MCE W RABCE-ZDROJU NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄW RABCE-ZDROJU

logo_PBW (1)logo mce

Niezmiernie miło nam poinformować, że dnia 9 września br. Niepubliczna Placówka doskonalenia Nauczycieli MCE nawiązała współpracę z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu FILIA W RABCE.

Dyrektor NPDN MCE mgr Magdalena Chmielewska-Bias wraz z Kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Rabce-Zdroju – mgr Urszulą Piotrowską, podpisały porozumienie, którego celem jest współpraca we wspomaganiu szkół, organizacja szkoleń, konferencji dla dyrektorów i nauczycieli oraz doskonalenie pracy własnej Placówek, dzięki wymianie doświadczeń.

Aktualności NPDN   opublikowano 10.09.2019

NPDN MCE W RABCE-ZDROJU NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄW RABCE-ZDROJU

logo_poradni_rabka_zdrój

 

logo mce

Niezmiernie miło nam poinformować, że dnia 9 września br. Niepubliczna Placówka doskonalenia Nauczycieli MCE nawiązała współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rabce-Zdroju.

Dyrektor NPDN MCE mgr Magdalena Chmielewska-Bias wraz z Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju – mgr Ewą Paśko, podpisały porozumienie, którego celem jest współpraca we wspomaganiu szkół, organizacja szkoleń, konferencji dla dyrektorów i nauczycieli oraz doskonalenie pracy własnej Placówek, dzięki wymianie doświadczeń.

Aktualności NPDN   opublikowano 10.09.2019

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020

Aktualności NPDN   opublikowano 01.09.2019

DECYZJA O PRZYZNANIU WSTĘPNEJ AKREDYTACJI MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA NPDN MCE

Z przyjemnością informujemy Państwa, że zgodnie z decyzją Zaświadczenia nr 4/2019 wydanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli MCE otrzymała wpis do ewidencji niepublicznych placówek pod numerem 73/2019

wpis1wpis2Wpis NPDN MCE

Aktualności NPDN   opublikowano 25.08.2019

DECYZJA O PRZYZNANIU WSTĘPNEJ AKREDYTACJI MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA NPDN MCE

Z przyjemnością informujemy Państwa, że dnia 27 czerwca 2019 roku, decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli MCE, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój otrzymała wstępną akredytację.

Małopolski Kurator Oświaty po rozpatrzeniu wniosku i załączonej do niego dokumentacji oraz po zapoznaniu się z końcową oceną działalności placówki doskonalenia dokonaną przez zespół akredytacyjny stwierdził, że placówka spełnia warunki określone w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 6 i 8 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029). W tym stanie faktycznym i prawnym na podstawie art. 185 oraz art. 184 ust. 3,5,6 i ust. 4 pkt . 6, 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 t. poz. 996 ze zm.).

Aktualności NPDN   opublikowano 30.06.2019