Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Znalazło się wśród nich wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia a także wykorzystanie w edukacji narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Ważne będą również działania wychowawcze szkoły.

 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 1. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 1. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

1. w zakresie kontroli:

 1. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
  – „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;
 2. w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:
  – „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 3. w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:
  – „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 4. w szkołach ponadpodstawowych
  – „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”.
 5. w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:
  – „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;
 6. w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:
  – „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.

2. w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

 1. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
  – „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
  – „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”
 2. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – w zakresie wymagań:
  – „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
  – „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
 3. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w zakresie wymagań:
  – „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
  – „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
 4. w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań:
  – „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
  – „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.
 5. w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – w zakresie wymagań:
  – „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
  – „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

3. w zakresie monitorowania:

 1. we wszystkich typach szkół:
  – „Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”;
 2. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych:
  – „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”;
 3. w przedszkolach:
  – „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”;
 4. w branżowej szkole II stopnia:
  – „Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia”;
 5. we wszystkich typach szkół:
  – „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.
TEMATY SZKOLEŃ ZGODNE Z PRIORYTETAMI MEN