Priorytety MEN na rok szkolny 2019/2020
  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

    Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020

TEMATY SZKOLEŃ ZGODNE Z PRIORYTETAMI MEN