W odpowiedzi na aktualną sytuację, tworzymy dla Państwa możliwość uczestnictwa w indywidualnych szkoleniach  i kursach on-line.

Szkolenia organizujemy w formie webinariów, z użyciem przyjaznych i nowoczesnych rozwiązań zdalnych. Do Państwa dyspozycji w trakcie kursu będzie należeć platforma e-learningowa, a wykład prowadzony będzie za pomocą programu ClickMeeting.

Avada Admin

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

CEL: uczestnik poznaje procedurę awansu zawodowego od rozpoczęcia stażu do uzyskania stopnia awansu, poznaje powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, nabędzie umiejętność opracowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji, zapozna się z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej

Zapisz się
Avada Admin
Zapisz się

Oswajanie polszczyzny w pracy z dziećmi ukraińskimi

BEZPŁATNE szkolenie “Oswajanie polszczyzny w pracy z dziećmi ukraińskimi”, dnia 25 maja br., w godzinach 19.00-20.00 . Szkolenie zostanie przeprowadzone on-line.
Celem szkolenia jest wsparcie warsztatu osób pracujących w klasach z uczniami ukraińskimi.

Prowadzący: Dorota Bajur-Krawiecka – polonista, logopeda, neurologopeda, trener w oświacie.

Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu (cena 25 zł).
Dane do przelewu:

MCE Rafał Leśniak
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
nr konta: 62 8815 0002 2001 0001 0762 0001
tytuł: szkolenie 25.05.2022 Oswajanie polszczyzny

Serdecznie zapraszamy!

Avada Admin

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

CEL: uczestnik poznaje procedurę awansu zawodowego od rozpoczęcia stażu do uzyskania stopnia awansu, poznaje powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nabędzie umiejętność opracowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji, zapozna się z przebiegiem egzaminu

Zapisz się
Avada Admin

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

CEL: uczestnik poznaje przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego, nabędzie umiejętność opracowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji , dowie się jak przygotować wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
i dołączoną do niego dokumentację, potrafi przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Zapisz się
Avada Admin

Awans zawodowy/Opiekun stażysty

CEL: uczestnik poznaje zadania i obowiązki opiekuna stażu wynikające z aktów prawnych, poznaje zasady współpracy z nauczycielem odbywającym staż oraz sposoby  dokumentowania tej współpracy, poznaje zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu, potrafi przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Zapisz się
Avada Admin

Ocenianie procesu uczenia się uczniów w czasie pracy zdalnej

CEL: uczestnik poznaje zasady oceniania uczniów w czasie pracy zdalnej

Zapisz się
Avada Admin

Planowanie i organizacja zdalnego nauczania i uczenia się uczniów

CEL: uczestnik  zostaje przygotowany do pracy  i organizacji lekcji zdalnej

Zapisz się
Avada Admin

Dysleksja – od diagnozy do terapii

CEL: uczestnik poznaje pojęcie dysleksji, umie rozpoznawać jej objawy oraz poznaje podstawowe zasady terapii i pracy z dzieckiem dyslektycznym

Zapisz się
Avada Admin

Metodyka w autyzmie

CEL: uczestnik poznaje istotę, objawy i przyczyny autyzmu oraz szeroką metodykę pracy z dzieckiem autystycznym

Zapisz się
Avada Admin

Bezpieczeństwo w szkole w teorii i praktyce

CEL: uczestnik zna zasady ewakuacji szkoły, rozumie pojęcie przestępczości oraz poznaje procedury w przypadku wystąpienia wypadku na terenie szkoły

Zapisz się
Avada Admin

Pierwsza pomoc w szkole w teorii i praktyce

CEL: uczestnik zna pojęcie oraz procedury udzielania pierwszej pomocy

Zapisz się
Avada Admin

Kurs dla dyrektora: Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego

CEL: uczestnik poznaje formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Zapisz się

Najlepsi wykładowcy

Nasi eksperci to liderzy edukacyjni dzielący się wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem w pracy nauczycielskiej i dyrektorskiej.
Po szkoleniu otrzymujecie Państwo materiały szkoleniowe, wzory dokumentów, bibliografię, pomoce dydaktyczne.

Wykłady ClickMeeting lub Platforma e-learningowa

Nowoczesne narzędzia webinarowe, umożliwiają czynny udział w wykładzie oraz pozwalają na skorzystanie z materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie i miejscu.
W zależności od liczby osób zainteresowanych proponujemy Państwu 4 godzinne szkolenie w formie wirtualnego spotkania lub kursy on-line z wykorzystaniem Platformy e-learningowej.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Zaświadczenie wydawane jest na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem MEN.
Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)

Przechwytywanie