Procesowe Wspomaganie Szkół

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.1045), zapraszamy szkoły/przedszkola/ placówki do korzystania z oferty procesowego wspomagania ich rozwoju.

Celem wspomagania jest podniesienie w przedszkolu, szkole, placówce  jakości procesu kształcenia i wychowania.

Na czym polega wspomaganie ?

Kompleksowe wspomaganie szkół jest modelem doskonalenia nauczycieli, który polega na wspomaganiu pracy szkół poprzez:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  • ustalenie sposobów działania (opracowanie planu wspomagania), prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów i opracowania wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Nad całością czuwa konsultant- specjalista ds. wspomagania  wyznaczony przez naszą Placówkę.

Do zadań specjalisty ds. wspomagania należy :

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki i w określeniu obszaru do rozwoju,
  • wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju szkoły/placówki, ściśle odpowiadającego potrzebom szkoły/placówki,
  • pozyskanie ekspertów (jeśli istnieje taka potrzeba) i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia,
  • udział w monitorowaniu realizacji planu wspomagania,
  • przygotowanie przy współpracy z radą pedagogiczną, raportu z realizacji wspomagania, sformułowanie wniosków i rekomendacji.

Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie.   Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt

Dowiedz się więcej:

SIECI WSPÓŁPRACY

Przechwytywanie