KADRY W OŚWIACIE

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

TREŚCI SZKOLENIA

 1. Wybrane zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielami:
  • wymagania kwalifikacyjne przy zatrudnianiu nauczycieli (kierunek zbliżony, dokumentowanie kwalifikacji, zatrudnianie bez kwalifikacji),
  • dokumenty wymagane przy zatrudnianiu (oświadczenia i zaświadczenia)
  • problematyka ważności zaświadczeń o niekaralności
  • zawieranie kilku umów z tą samą osobą (dopuszczalne, czy zabronione); rozwiązania optymalne,
  • łączenie godzin z różnego pensum w ramach etatu
  • specyfika zatrudniania nauczycieli na czas określony.
 2. Zmiana warunków zatrudnienia nauczycieli – z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego
  • Zmiana stanowiska pracy nauczyciela
  • Zmiana wymiaru zajęć
  • Zmiana rodzaju umowy (kwestia przekształcenia podstawy zatrudnienia)
 3. Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela
  • przesłanki (w jakich sytuacjach można zwolnić nauczyciela, z uwzględnieniem różnic między mianowaniem a umową o pracę)
  • doręczenie wypowiedzenia nieobecnemu nauczycielowi
  • szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w orzecznictwie sądowym
 4. Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
  • Godziny realizowane na innym stanowisku
  • Limity godziny ponadwymiarowych
  • Problematyka odpłatności za doraźne zastępstwa
 5. Dodatek stażowy nauczycieli
  • ustalanie dodatku nauczycieli zatrudnionych w kilku szkołach,
  • okresy zaliczane do pracowniczego stażu pracy – wymagana dokumentacja.
 6. Inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy nauczycieli – istotne problemy:
  • nagroda jubileuszowa,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka),
  • odprawa emerytalna
 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia – przypadki, zasady i terminy
  • przeszeregowanie związane z awansem zawodowym
  • zmiana wynagrodzenia z innych przyczyn
 8. Urlopy nauczycieli:
  • urlop uzupełniający i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • urlop dla poratowania zdrowia,
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc