FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA OŚWIATOWEGO
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Poznanie nowej podstawy programowej oraz metod jej realizacji.

TREŚCI SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia :
  • zna nową podstawę programową i wie jak ją realizować,
  • zna wybrany przez siebie program nauczania,
  • zna podstawę prawną oceniania,
  • wie na czym polega ocenianie w szkole,
  • potrafi wykorzystać taksonomie oraz ustalić poziomy wymagań,
  • potrafi sformułować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
  • ma świadomość celów oceniania,
  • nie popełnia błędów ustalając oceny z zajęć edukacyjnych.

Uwaga: Podczas szkolenia zostanie omówiona realizacja nowej podstawy programowej  i powiązanie jej z wybranym przez nauczyciela programem nauczania. Trudno to szkolenie byłoby przeprowadzić teraz, gdyż nauczyciele aktualnie wybierają programy (nie wszystkie są). Oprócz tego na przełomie sierpnia i września będzie więcej pewniejszych informacji.

Podczas szkolenia  oprócz powyższego zostaną przeprowadzone warsztaty , których celem będzie wypracowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

W związku z problemami i wątpliwościami  dotyczącymi formułowania wymagań edukacyjnych wykładowca omówi  i przećwiczy z uczestnikami formułowanie wymagań w taki sposób ,,aby  było dobrze! ”. Należy wspomnieć, iż w dostępnej literaturze w tym udostępnianej przez wydawnictwa nie ma wymagań edukacyjnym niezbędnych do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych a raczej kryteria oceniania do ocen bieżących. Nauczyciele zgodnie z prawem mają  opracować wymagania edukacyjne.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących oceniania pracy nauczycieli poprawne formułowanie wymagań edukacyjnych będzie brane pod uwagę podczas oceny pracy.