Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc
Nowość : TIK i grywalizacja
 1. Od rozszerzonej po wirtualna rzeczywistość, czyli AR, VR I MR w procesie edukacyjnym

 2. Eksperymentuje, doświadczam, manipuluję czyli fizyka dla przedszkolaków

 3. Grywalizacja i edukacja poprzez gry

 4. Storytelling w edukacji

Najczęściej wybierane
 1. Wysoka jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkolu

 2. Integracja sensoryczna w nauczaniu przedszkolnym

 3. Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu

 4. Zasady organizacji wycieczek szkolnych w przedszkolu

 5. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 6. Odpowiedzialność cywilna, prawna pracownicza, dyscyplinarna nauczycieli

 7. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem uchodźctwa i traumy wojennej

 8. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego

 9. Komunikacja i asertywność – kontakty z rodzicami

 10. Dyscyplina w grupie przedszkolnej

 11. Zmiany w prawie oświatowym – awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy, odpowiedzialność dyscyplinarna

 12. Jak praktycznie realizować podstawę programową w przedszkolu

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności
 1. Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

 2.  Rozwijanie zdolności matematycznych dziecka w przedszkolu

 3. Jak rozwijać kompetencje matematyczne, społeczne i inne za pomocą nóg, rąk i nie tylko- wychowanie przedszkolne

 4. Umiejętność uczenia się dzieci w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych

 5. Gry i zabawy integracyjne w przedszkolu – grywalizacja

 6. Aktywne słuchanie muzyki – zabawy ruchowe

 7. Bajkoterapia dla najmłodszych wspomagająca rola baśni i bajek w życiu dziecka

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 1. Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 2. Pedagogika specjalna w tym rozwijanie zdolności koncentracji uwagi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 3. Rola nauczyciela wspomagającego i jego zadania w procesie edukacyjnym

 4. Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym

 5. Jak nauczyć dzieci radzić sobie z negatywnymi emocjami

 6. Dysleksja- od diagnozy do terapii

 7. Praca z dziećmi z autyzmem i zespolem Aspergera

 8. Zasady tworzenia WOPFU i IPET-u

 9. Integracja sensoryczna w nauczaniu przedszkolnym

 10. Edukacja włączająca – szanse i wyzwania

 11. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 12. Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych

 13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (żałoba, strata, depresja, próba samobójcza, choroba przewlekła)

 14. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem uchodźctwa i traumy wojennej

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

 1. Cyfrowe narzędzia dydaktyczne współczesnego nauczyciela w edukacji małego dziecka

 2. Dywan interaktywny w pracy nauczyciela

 3. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji

 4. Doradztwo zawodowe od przedszkola do 8 klasy

 5. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych w przedszkolu

 6. Podstawy robotyki i programowania w przedszkolu

Działania wychowawcze. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
 1.  Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w przedszkolu

 2. Pedagogika zabawy

 3. Zabawy od A do Z- warsztat metodyczny

 4. Pedagogiczne konteksty komunikacyjne

 5. Edukacja regionalna

 6. Umiejętności wychowawcze w pracy z dzieckiem