Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc
Nowość : TIK i grywalizacja

 1. VR w praktyce szkolnej

 2. Od rozszerzonej po wirtualna rzeczywistość, czyli AR, VR I MR w procesie edukacyjnym

 3. Grywalizacja i edukacja poprzez gry

 4. Storytelling w edukacji

Najczęściej wybierane

 1. Zmiany w prawie oświatowym – awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy, odpowiedzialność dyscyplinarna

 2. Ocenianie wspierające rozwój ucznia – ocenianie kształtujące

 3. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 4. Wyzwania XXI wieku, czyli jak planować i realizować proces edukacyjny aby kształcić u uczniów kompetencje kluczowe

 5. Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (żałoba, strata, depresja, próba samobójcza, choroba przewlekła)

 7. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego

 8. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem uchodźctwa i traumy wojennej

 9. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego

 10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

 1. Prawda, dobro i piękno budowanie systemu wartości

 2. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 3. Rola wartości w wychowaniu i nauczaniu

 4. Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 1. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w placówce oświatowej

 2. Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej – wykorzystanie dostępnych narzędzi i metod

 3. Wychowanie do życia w rodzinie – różne modele rodziny

 4. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – wdrażanie i przykłady realizacji

 5. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole lub placówce oświatowej

 6. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – perspektywa szkolna

 7. Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych

 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (żałoba, strata, depresja, próba samobójcza, choroba przewlekła)

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej
 1. Jak prawidłowo wdrożyć realizację kanonu edukacji klasycznej, edukacji patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej

 2. Jak praktycznie realizować podstawę programową w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej
 1. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym – metody, dydaktyka, integracja w środowisku międzykulturowym

 2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z Ukrainy

 3. Integracja klasy w edukacji uczniów z doświadczeniem migracyjnym

 4. Oswajanie polszczyzny w pracy z dziećmi ukraińskimi

 5. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem uchodźctwa i traumy wojennej

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych
 1. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych

 2. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci (różne etapy kształcenia)

 3. Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

 4. Praca w chmurze- czyli gdzie?

 5. Praktyczne wykorzystanie aplikacji MS Excel

 6. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji

 7. Tablica, Tablet czy zeszyt, czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych i nowych technologiach w szkole

 8. Tablice interaktywne w procesie dydaktycznym z uwzględnieniem kompetencji kluczowych

 9. Dywan interaktywny w pracy nauczyciela

 10. Cyberzagrożenia

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
 1. Warsztat fotografa – przygotowanie wystawy fotograficznej z uczniami

 2. Podstawy robotyki i programowania w szkole

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
 1. Współczesne metody nauczania – praktyczne zastosowanie

 2. Emisja głosu dla nauczycieli

 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

 4. Efektywna współpraca z rodzicami – budowanie partnerskich relacji

 5. Innowacje w szkole

 6. Komunikacja z rodzicami w pracy nauczyciela

 7. Ocenianie wspierające rozwój ucznia – ocenianie kształtujące

 8. Pierwsza pomoc

 9. Edukacja włączająca – szanse i wyzwania

 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 11. Zmiany w prawie oświatowym – awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy, odpowiedzialność dyscyplinarna

 12. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego

 13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów

 14. Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego

 15. Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

 16. Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów

 17. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego

 18. Bezpieczeństwo w szkole w teorii i praktyce