Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności
 1. Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

 2. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów

 3. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

 4. Umiejętność uczenia się – metoda eksperymentu i doświadczenia

 5. Umiejętność uczenia się – metoda projektu

 6. Wyzwania XXI czyli jak planować i realizować proces edukacyjny aby kształcić u uczniów kompetencje kluczowe

 7. Zabawy od A do Z- warsztat metodyczny

 8. Pedagogika przygody – czyli wychodzimy z klasy

 9. Zasady nauki gry w szachy

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów

 2. Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 3. Efektywna edukacja włączająca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 4. Pedagogika specjalna w tym rozwijanie zdolności koncentracji uwagi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 5. Rola nauczyciela wspomagającego i jego zadania w procesie edukacyjnym

 6. Zasady tworzenia WOPFU i IPET-u

 7. Metodyka w autyzmie

 8. Uczeń z dysleksją w szkole – wspieranie i pomoc ze strony nauczyciela

 9. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej

 10. Jak nauczyć dzieci radzić sobie z negatywnymi emocjami

 11. Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami zachowania

 12. Język Żyrafy, czy język Szakala? Komunikacja empatyczna w społeczności szkolnej

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
 1. Edukacja zdalna: organizacja zajęć, narzędzia, zasoby i treści, lekcje online

 2. G Suite – narzędzie w pracy nauczyciela

 3. MICROSOFT OFFICE 365 TEAMS – zdalne nauczanie

 4. Praca w chmurze- czyli gdzie?

 5. Praktyczne wykorzystanie aplikacji MS Excel

 6. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji

 7. Tablica, Tablet czy zeszyt, czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych i nowych technologiach w szkole

 8. Tablice interaktywne w procesie dydaktycznym z uwzględnieniem kompetencji kluczowych

 9. Dywan interaktywny w pracy nauczyciela

 10. Cyberzagrożenia

Działania wychowawcze. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
 1. Dyscyplina i sposoby dyscyplinujące uczniów w szkole

 2. Kształtowanie kompetencji miękkich wśród uczniów

 3. Motywowanie uczniów do nauki i zmiany zachowania

 4. Narkotyki i dopalacze w szkole-sposoby skutecznego przeciwdziałania zjawiskom

 5. Trudne zachowania uczniów – agresja, zachowania buntownicze i prowokacyjne

 6. Umiejętności wychowawcze

 7. Wychowanie do wartości i edukacja regionalna

Organizacja pracy szkoły, awans zawodowy, ocenianie
 1. Asertywność w pracy nauczyciela w kontakcie z rodzicami i uczniami

 2. Formy komunikacji i współpracy z rodzicami

 3. Obowiązki i odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

 4. Ocenianie motywujące w pracy zdalnej

 5. Ocenianie procesu uczenia się uczniów w czasie pracy zdalnej

 6. Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego

 7. Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli oceniania zachowania uczniów

 8. Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej

 9. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/ przedszkola, placówki/ w praktyce

 10. Wdrażanie podstawy programowej w szkole podstawowej w kontekście wymagań wobec szkół i placówek

 11. Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

 12. Wykorzystanie wyników egzaminu do podnoszenia efektywności kształcenia

 13. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 14. Bezpieczeństwo w szkole w teorii i praktyce