Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc
Nowości
 1. Standardy ochrony małoletnich w praktyce. Procedury interwencji do przyjętych standardów w przedszkolu, szkole lub placówce
 2. ChatGPT – sztuczna inteligencja- korzyści i niebezpieczeństwa w szkole
 3. Edukacja włączająca- szanse i wyzwania
Najczęściej wybierane
 1. Zmiany w prawie oświatowym – awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy
 2. Ocenianie wspierające rozwój ucznia – ocenianie kształtujące
 3. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 4. Wyzwania XXI wieku, czyli jak planować i realizować proces edukacyjny, aby kształcić u uczniów kompetencje kluczowe
 5. Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (żałoba, strata, depresja, próba samobójcza, choroba przewlekła)
 7. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego
 8. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów
 10. Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2023/24 i propozycje szkoleń

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego
 1. Jak prawidłowo wdrożyć realizację kanonu edukacji klasycznej, edukacji patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie
 1. Prawda, dobro i piękno – budowanie systemu wartości
 2. Wychowanie do życia w rodzinie – różne modele rodziny
 3. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – wdrażanie i przykłady realizacji
 4. Jak wspierać rozwój każdego ucznia w zróżnicowanym zespole klasowym?
 5. Motywacja i wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (żałoba, strata, depresja, próba samobójcza, choroba przewlekła)
Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego
 1. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów
 3. Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego
 4. Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów
 5. Ocenianie wspierające rozwój ucznia – ocenianie kształtujące
 6. Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
 7. Jak unikać błędów w ocenianiu i wspomagać proces uczenia się uczniów?
 8. Ocena funkcjonowania ucznia podstawą do spersonalizowanego wsparcia
 9. Ocenianie wewnątrzszkolne – jak oceniać, aby wspierać?
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego
 1. Nauka języka polskiego jako obcego- kurs dla nauczycieli języka polskiego.
 2. Jak pracować z uczniami przybyłymi zza granicy, w szczególności z Ukrainy – zasady, formy i metodyka nauczania wszystkich przedmiotów ujętych podstawą programową
 3. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym – metody, dydaktyka, integracja w środowisku międzykulturowym
 4. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z Ukrainy
 5. Integracja klasy w edukacji uczniów z doświadczeniem migracyjnym
 6. Oswajanie polszczyzny w pracy z dziećmi ukraińskimi
 7. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem uchodźctwa i traumy wojennej
Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny
 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) i Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (WOPFU).
 2. Współpraca nauczycieli i specjalistów w szkole
Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji
 1. ChatGPT – sztuczna inteligencja- korzyści i niebezpieczeństwa w szkole
 2. Metodyczne wykorzystanie technologii w szkole
 3. ICT w szkole -przykłady aplikacji, narzędzi w szkole
 4. Praca w chmurze- czyli gdzie?
 5. Praktyczne wykorzystanie aplikacji MS Excel
 6. Praktyczne wykorzystanie tablic i monitorów interaktywnych w edukacji
 7. Tablica, tablet czy zeszyt, czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych i nowych technologiach w szkole
 8. Tablice i monitory  interaktywne w procesie dydaktycznym z uwzględnieniem kompetencji kluczowych
 9. Cyberzagrożenia – wprowadzenie dla nauczycieli i rodziców

Propozycje szkoleń w ważnych obszarach pracy szkoły

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 1. Edukacja włączająca- szanse i wyzwania
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (żałoba, strata, depresja, próba samobójcza, choroba przewlekła)
 4. Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. Współpraca nauczycieli i specjalistów, w tym pedagoga specjalnego w podniesieniu jakości udzielanego wsparcia
 6. Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 7. Tworzenie IPET-u i WOFU
 8. Praca ze zróżnicowanym zespołem uczniów
 9. Uczeń z dysleksją w szkole – wspieranie i pomoc ze strony nauczyciela
 10. Praca z uczniem z autyzmem
 11. Współpraca z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wychowanie, profilaktyka, opieka i bezpieczeństwo
 1. Prawda, dobro i piękno – budowanie systemu wartości
 2. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 3. Rola wartości w wychowaniu i nauczaniu
 4. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego młodzieży w placówce oświatowej
 5. Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej – wykorzystanie dostępnych narzędzi i metod
 6. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole lub placówce oświatowej
 7. Zaburzenia emocjonalne u młodzieży – perspektywa szkolna
 8. Zarządzanie klasą: jak pracować z klasą, aby stworzyć zgrany zespół?
 9. Budowanie współpracy i konstruktywnej komunikacji w grupie
 10. Rozwiązywanie konfliktów – jak przeprowadzić rozmowę w sytuacji konfliktu rówieśniczego
 11. Trudne zachowania uczniów- agresja, zachowania buntownicze i prowokacyjne
 12. Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów
 13. Dyscyplina i sposoby dyscyplinujące uczniów w szkole
 14. Dialog motywujący jako narzędzie przydatne w motywowaniu uczniów
 15. Bezpieczeństwo w szkole w teorii i praktyce
 16. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 17. Cyberzagrożenia – wprowadzenie dla nauczycieli i rodziców
Współpraca z rodzicami
 1. Formy współpracy i komunikacji z rodzicami
 2. Asertywność w pracy nauczyciela w kontakcie z rodzicami
 3. Efektywna współpraca z rodzicami – budowanie partnerskich relacji
Innowacyjność i kreatywność w pracy nauczyciela
 1. Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 2. Innowacje w edukacji- edukacja dla innowacji
 3. Metody aktywizujące w podnoszeniu efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej
 4. Jak rozwijać kreatywność u uczniów (z wykorzystaniem nowych technologii)
 5. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
 6. Wyzwania XXI w, czyli jak planować i realizować proces edukacyjny żeby kształtować u uczniów kompetencje kluczowe
 7. Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora
 8. Metoda projektu w szkole – etapy pracy
 9. CYKL KOLBA – nowoczesna metoda pracy
 10. Uczenie się kooperatywne uczniów – planowanie i organizacja uczenia się uczniów od siebie
 11. Umiejętność uczenia się – metoda eksperymentu i doświadczenia
 12. Umiejętność uczenia się uczniów w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych
 13. Trening twórczości – metody rozwijania kreatywności uczniów
 14. Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego do podnoszenia efektywności kształcenia
Nowoczesne technologie w edukacji
 1. Praca w chmurze – czyli gdzie?
 2. Praktyczne wykorzystanie aplikacji MS Excel
 3. Praktyczne wykorzystanie monitorów i tablic interaktywnych w edukacji
 4. Tablica, tablet czy zeszyt, czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych i nowych technologiach w szkole
 5. Tablice interaktywne w procesie dydaktycznym z uwzględnieniem kompetencji kluczowych
 6. Kompetencje cyfrowe nauczyciela- moderowanie i administrowanie stroną internetową
Prawo oświatowe
 1. Ocena pracy i awans zawodowy po zmianach w prawie oświatowym
 2. Odpowiedzialność prawna nauczycieli i przestrzeganie praw ucznia
 3. Obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna
 4. Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało!
 5. Awans zawodowy
 6. Mentor i jego rola i zadania w nowym awansie zawodowym
 7. Statut szkoły- zasady tworzenia i uaktualniania