Od podstawy programowej do własnego rozkładu materiału – czyli jak budować własne programy nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego 2019-2020
Avada Admin

CEL: przygotowanie Rady Pedagogicznej do konstruowania  programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego 2019-2020

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZCZEGÓŁOWE: zapoznanie z klasyfikacją zawodów rynku pracy oraz z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, poznanie zasad tworzenia programów nauczania dla szkolnictwa branżowego, poznanie zasad konstruowania planów nauczania dla szkolnictwa branżowego

LICZBA GODZIN: 8
CENA: 2.000,00 zł

Zgłoszenie
Kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych jako alternatywne metody kształcenia zawodowego dla młodzieży i dla dorosłych
Avada Admin

CEL: przygotowanie kursanta do organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZCZEGÓŁOWE: zapoznanie z podstawami prawnymi organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych (2 godz.), poznanie zasad organizacji i zasady tworzenia programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (2 godz.), poznanie zasad organizacji i zasady tworzenia programów kursów umiejętności zawodowych (2 godz.)

LICZBA GODZIN: 6
CENA: 1800,00 zł

Zgłoszenie

Zapraszamy Dyrektorów oraz Nauczycieli zainteresowanych tematem zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
tel. 18/26 76 894
e-mail: nauczyciele@maloplska.edu.pl

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991) określa:
1) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do 32 branż, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz
2) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów.
Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, zostały opracowane przy udziale szerokiego grona ekspertów, partnerów społecznych i pracodawców.
W efekcie przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji wypracowano nową strukturę podstaw programowych, określając efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji tych efektów, które są wykorzystywane w systemie egzaminów zewnętrznych, przy ustalaniu wymagań egzaminacyjnych, jak również ułatwiają nauczycielom opracowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do ustalenia ocen klasyfikacyjnych.
Efekty kształcenia zostały pogrupowane w części zwane jednostkami efektów kształcenia. Dla każdej jednostki efektów kształcenia (z wyjątkiem jednostek efektów kształcenia „Organizacja pracy małych zespołów” oraz „Kompetencje personalne i społeczne”) określono minimalną liczbę godzin. Natomiast umiejętności z zakresu organizacji pracy małych zespołów oraz kompetencji personalnych i społecznych powinny być kształtowane przez nauczycieli wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Wyodrębnienie jednostek efektów kształcenia nie jest tożsame z wyodrębnieniem obowiązkowych zajęć edukacyjnych (przedmiotów/modułów). Podziału na obowiązkowe zajęcia edukacyjne dokonuje się w programie nauczania dopuszczonym do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego jest wykorzystywana do realizacji kształcenia zarówno w systemie szkolnym, tj. w branżowej szkole I stopnia, technikum, szkole policealnej oraz branżowej szkole II stopnia, jak również w formach pozaszkolnych, tj. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.
W części dotyczącej warunków realizacji kształcenia w zawodzie określono wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w zakresie danej kwalifikacji lub wskazano wyposażenie, do którego szkoła musi zapewnić uczniom dostęp (np. u pracodawcy, w centrum kształcenia zawodowego).
Ponadto, w załączniku nr 33 do rozporządzenia, określono dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów. Dodatkowe umiejętności zawodowe szkoła może realizować w ramach godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie szkolnictwa branżowego określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:
1) roku szkolnego 2019/2020 w:
a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
b) semestrze I szkoły policealnej,
c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
d) klasie I pięcioletniego technikum,
2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia
– a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 635)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Dla zainteresowanych osób zgłębieniem tematu zmian w zakresie Podstawy programu kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego , dodatkowo zapraszamy do skorzystania z komunikatów i informacji w zakresie szkolnictwa branżowego dostępnych na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji
Poniżej link do strony:
https://www.ore.edu.pl/2017/02/informacje-dotyczace-szkolnictwa-branzowego/